Japanese Restaurants
in Santa Fe, NM
     
Japanese Restaurants in Santa Fe, New Mexico
 

Kohnami Restaurant
313 S Guadalupe St
Santa Fe, NM 87501

(505) 984-2002


Maki Yaki
3003 S St Francis Dr
Santa Fe, NM 87505

(505) 820-1930


San Q Japanese Pub
31 Burro Alley St
Santa Fe, NM 87501-2102

(505) 992-0304


Shibumi Ramen Ya
26 Chapelle St
Santa Fe, NM 87501

(505) 428-0077


Shohko Cafe
321 Johnson St
Santa Fe, NM 87501

(505) 982-9708
Japanese Restaurants - Santa Fe, New Mexico